Polityka prywatności i regulamin

 
 1. TECHNOBODY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Lentza 10A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000437516, NIP: 9512361384, REGON: 146358441 (zwaną dalej: „Spółką” bądź „TECHNOBODY”), prowadzi Studia Treningu EMS.
 2. Z usług świadczonych przez TECHNOBODY mogą korzystać osoby pełnoletnie, a także osoby powyżej trzynastego roku życia, o ile przedstawią pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy ze Spółką, a także pisemną zgodę na uczestniczenie małoletniego w treningach EMS.
 3. Z usług świadczonych przez TECHNOBODY mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, nie posiadające żadnych z wymienionych przeciwwskazań: rozrusznik serca, epilepsja, implanty medyczne, ciąża, ciężkie zaburzenia krążenia krwi, przepuklina pachwinowa lub ściany jamy brzusznej, gruźlica, choroby nowotworowe, miażdżyca w zaawansowanym stadium, zaburzenia krążenia tętniczego krwi, ciężkie choroby neurologiczne, cukrzyca, stany gorączkowe, ostre zakażenia bakteryjne i wirusowe, krwawienia (krwotoki), hemofilia, różnego rodzaju rany, stany zapalne, oparzenia, podrażnienia, egzemy w obszarze elektrod.
 4. Technobody nie opowiada za kontuzje Klienta, jeśli kontuzja nie powstała na skutek przyczyn zawinionych przez Technobody.
 5. Klient korzystając z oferowanych usług obowiązany jest do wcześniejszego wykupienia jednorazowego wejścia bądź wykupienia karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem Technobody. Płatności należy dokonać z góry przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w Studio.
 6. Płatności można dokonywać w formie gotówkowej, kartą lub przelewem na następujący numer rachunku bankowego Spółki: 79 1240 1040 1111 0010 6591 9562.
 7. Nabyte karnety są imienne. Karnetów nie można przekazywać innym osobom.
 8. Nabyte karnety nie podlegają zwrotowi.
 9. Karnety EMS obowiązują przez trzy miesiące od daty wykupienia karnetu. Niewykorzystane wejścia w ramach karnetu nie podlegają zwrotowi.
 10. Cena jednorazowego wejścia oraz karnetu nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 11. Klienci, którzy kupili karnet treningów EMS dla dwóch osób, zobowiązani są do trenowania w tym samym terminie.
 12. Treningi EMS oraz zabiegi drenażu odbywają się po wcześniejszym umówieniu. Termin wizyty można umówić osobiście w Studiu, telefonicznie, mailowo bądź za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Spółki.
 13. Umówiona wizyta może zostać odwołana przez Klienta bez konsekwencji, pod warunkiem poinformowania Technobody o odwołaniu z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Odwołanie może nastąpić telefonicznie, poprzez wiadomość na mail recepcja@technobody.pl lub SMS pod numerem telefonu: 885-963-963. W przypadku skutecznego odwołania usługi może ona zostać wykorzystana w okresie późniejszym. W przypadku nieodwołania wizyty zgodnie z postanowieniem zdania pierwszego zostanie ona uznana za odbytą.
 14. W uzasadnionych przypadkach Technobody może odwołać umówioną wizytę, o czym poinformuje Klienta.
 15. Trening siłowy EMS trwa 20 minut, a Trening EMS Cardio 20-30 minut, a zabieg drenażu limfatycznego trwa 30 minut.
 16. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na umówione wizyty. W przypadku gdy Klient spóźni się dłużej niż 15 minut, usługa będzie uważana za odbytą bądź nastąpi odliczenie czasu spóźnienia od jej czasu trwania. Spóźnienie trenera nie ma wpływu na długość treningu bądź zabiegu.
 17. Trening EMS oraz zabiegi drenażu odbywają się wyłącznie w asyście trenera TECHNOBODY. Zakazane jest samodzielne obsługiwanie urządzeń znajdujących się w Studio przez Klientów.
 18. Klient zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń trenera personalnego TECHNOBODY.
 19. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania trenerowi wszelkich okoliczności istotnych dla prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia usługi, w szczególności zaobserwowanych u siebie problemów fizycznych.
 20. Trener może przerwać trening lub zabieg, jeśli uzna, że ich kontynuowanie mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia Klienta.
 21. Klient zobowiązany jest do używania podczas ćwiczeń stroju treningowego MIHA BODYTECH. W Studiu można go kupić bądź wypożyczyć przed rozpoczęciem treningu.
 22. Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i narkotyków, jak też posiadania narkotyków. Osoby będące pod wpływem alkoholu czy narkotyków, bądź posiadające narkotyki, zostaną wyproszone ze Studia, a wejście z którego chcieli skorzystać, uznaje się za wykorzystane.
 23. Klient zobowiązany jest do zamykania usytuowanych w szatni szafek, w których pozostawia swoje rzeczy. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie Studia TECHNOBODY nie odpowiada.
 24. Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do lokalu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do lokalu.
 25. TECHNOBODY uprawnione jest do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych, w tym także niezamierzonego utrwalania wizerunku Klientów, o ile działanie takie nie narusza praw i wolności Klientów.
 26. Studio monitorowane jest za pomocą sieci kamer przemysłowych. Podpisanie niniejszego Regulaminu oznacza akceptację faktu monitorowania Studia przez Klienta.
 27. Odpowiedzialność Technobody jest wyłączona, gdy szkoda powstanie z powodu okoliczności zawinionych przez Klienta, w szczególności wskutek zatajenia istnienia przeciwwskazań bądź innych okoliczności, które mają wpływ na prawidłowe i bezpiecznie przeprowadzenie treningu EMS lub zabiegu drenażu limfatycznego.
 28. Reklamacje dotyczące przebiegu treningu czy drenażu należy zgłosić niezwłocznie po jego zakończeniu. Zastrzeżenia zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.
 29. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie, fotografowanie treningu oraz samego Studia bez zgody trenera jest zabronione.
 30. Niestosowanie się do regulaminu może być podstawą do wypowiedzenia współpracy między Klientem a TECHNOBODY.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i powielanie zdjęć oraz nagrań z moim udziałem wykonywanych podczas treningów w Studio TECHNOBODY bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania w celach promocyjnych usług oferowanych przez Spółkę.